Tisková zpráva

STOP PŘEHRADĚ!

 

Ministerstvo upravuje návrh Plánu hlavních povodí, přijalo dvě ze tří našich připomínek

Vychází ale najevo absurdita návrhu dvou stovek přehrad, podle ministerstva by ani ty nestačily

 

Tišnov, 16. 8. 2006 -- Ministerstvo zemědělství v úterý 15. srpna zveřejnilo "Zprávu o vyhodnocení připomínek" k plánu hlavních povodí, tzv. PHP (najdete ji přiloženou ve formátu PDF zde, případně na webu MZe zde). Vyplývá z ní, že ministerstvo akceptovalo dvě ze tří klíčových připomínek a návrhů, které připravil petiční výbor Stop přehradě. Tyto požadavky podpořily desítky obcí i jednotlivých občanů s cílem zabránit nesmyslnému zablokování rozvoje venkova na stovkách lokalit a zajistit jejich ochranu, aniž by jim přímo hrozila výstavba přehrad. Z argumentace ministerstva, kterou odmítá třetí připomínky, však zároveň vychází najevo nesmyslnost celé koncepce: podle názoru ministerstva by totiž ani všech 206 navržených přehrad dohromady nestačilo do roku 2050 splnit, co se od nich očekává.

 

Dokument má šest stran a v úvodu konstatuje, že připomínky v daném termínu zaslalo celkem 98 fyzických a právnických osob. „Je vidět, že naše požadavky a návrhy našly mezi lidmi a oslovenými obcemi podporu. Tímto ještě jednou děkujeme všem, kdo podpořili, ať už v původní nebo upravené podobě, naše připomínky a návrhy,“ říká mluvčí petičního výboru Jan Beránek.

 

Na základě vypořádání připomínek se dá předběžně říci, že ze tří hlavních připomínek formulovaných ve výzvě „Stop přehradě!“ ministerstvo přijalo dvě. Jednak se změnil způsob územní ochrany navrhovaných lokalit, jednak došlo k posunu veřejného projednávání podle procesu SEA ze srpna na září.

 

Ve třetí věci - návrhu vypustit nebo změkčit seznam 206 lokalit - naopak ministerstvo překvapivě konstatuje, že ani kapacita všech dvou stovek přehrad nebude stačit ke kompenzaci očekávaného úbytku povrchových vod do roku 2050.

 

„Ministerstvo konstatuje, že ani všech dvě stě přehrad nebude k roku 2050 stačit. To je pochopitelně zcela absurdní a pouze dokládá absolutní nereálnost předpokladů, na kterých je strategie Plánu hlavních povodí založena. Podle našeho názoru to dokládá, že je třeba zásadně změnit přístup k dané problematice a je nutné hledat systémová řešení jiného druhu,“ dodává Jan Beránek.

Podrobnější analýzu vypracujeme, až ministerstvo zveřejní další verzi návrhu Plánu hlavních povodí, z níž bude patrné, jak konkrétně se návrh v klíčových oblastech upravuje.

 

Kontakt a další informace:  Jan Beránek, tel.: 604 207 305, email: jan.beranek@ecn.cz

 

Příloha: Klíčové pasáže ze zprávy o vyhodnocení připomínek

 

AD 1. Připomínka k nevhodné formě ochrany lokalit pro akumulaci povrchových vod

 "Po zhodnocení připomínek ke způsobu územní ochrany byl dohodou s Ministerstvem pro místní rozvoj ve 2. pracovním návrhu Plánu hlavních povodí České republiky návrh územní ochrany upraven tak, že vymezené lokality budou tvořit limit využití území podle stavebního zákona, aby bylo zabráněno některým aktivitám v území, které by znemožnily nebo výrazně ztížily případné vybudování akumulace vody v dlouhodobém výhledu. V uvedených lokalitách se navrhuje, aby na určených plochách nebylo možné: 

a) umisťovat stavby technické a dopravní infrastruktury mezinárodního, republikového a jiného nadmístního významu, 

b) umisťovat stavby a zařízení pro průmysl, energetiku, zemědělství, těžbu nerostů a další stavby, zařízení a činnosti, které by mohly narušit geologické a morfologické poměry v přehradním profilu nebo nepříznivě ovlivnit využití plochy zátopy a to jak samotnou stavbou, terénními úpravami, tak jejich provozem (např. skládky zvláštních a nebezpečných odpadů, odkaliště, skládky PHP atd.). 

Tato územní ochrana neznemožní významně další rozvoj obcí a regionů, zejména tak umožní i novou výstavbu bytových objektů a rodinných domků včetně nezbytné místní infrastruktury."

 

AD 2. Připomínka k nevhodnému určení lokalit pro akumulaci povrchových vod

"S ohledem na použité podklady z výzkumu dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na Českou republiku a studii Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., Praha „Odhad objemu nádrží potřebného pro kompenzaci poklesu odtoku vlivem klimatické změny“; je zveřejněna internetových stránkách pro plánování v oblasti vod (http://www.mze.cz/attachments/VUV_klim_zmen.pdf), nebyly z výběru vyřazeny lokality, ke kterým přišly žádosti o vyřazení. Z těchto podkladů vyplývá, že souhrn vybraných akumulací povrchových vod pokrývá jen částečně očekávaný pokles odtoku. Ponechání těchto lokalit v seznamu vedlo také k novému návrhu způsobu územní ochrany těchto lokalit."

 

 AD 3. Připomínka k nedostatečnému časovému harmonogramu projednávání PHP 

 "K předpokládanému termínu konání veřejného projednání SEA se konstatuje jeho nutný posun na září s ohledem na nutný čas k vyhodnocení koncepce posuzovatelem."

 

 

> zpět na hlavní stránku