Dokument

STOP PŘEHRADĚ!

 

Stanovisko Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., k návrhu koncepce "Plán hlavních povodí České republiky" verze 21. července 2006

 

Závěrečné stanovisko v rozsahu 6 stran publikovalo MŽP na webový stránkách CEU zde http://www.ceu.cz/EIA/SEA/Koncepce/Detail.aspx?key=MZP023K. Dokument o pěti stránkách je oficiálně pouze k dispozici v PDF verzi zkomprimované ZIP (423 kB). 

 

Pro snadnější přístupnost jsme dokument převedli do textové podoby, kterou zde publikujeme (pozor, neprošlo korekturou!), v původní PDF formě je k dispozici v našem archivu zde (321 kB).

 


 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 16. listopadu 2006 Č.j.:
STANOVISKO
Ministerstva životního prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,
k návrhu koncepce "Plán hlavních povodí České republiky"

verze 21. července 2006
Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Vladimír Zdražil
(osvědčení o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní
prostředí č.j. 5920/946/OPV/93 ze dne 3. 5. 1994)
RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
(osvědčení o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní'
prostředí č.j. 5914/948/OPV/93 ze dne 1.6. 1993)
MUDr. Magdalena Zimová, CSc.
Mgr. Stanislav Mudra
(autorizace k provádění posouzení podle §§ 45h a45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, č.j.:630/66/05 ze dne 8. 3. 2005)
Ing. Josef Křeček, CSc.
Předkladatel koncepce: Zpracovatel posouzení:

Průběh posuzování:
Oznámení koncepce, zpracované v rozsahu přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., (dále jen "zákon č. 100/2001 Sb."), bylo Ministerstvu životního prostředí předloženo dne 20.12.2005. Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 30. 12.2005 zveřejněním oznámení koncepce v Informačním systému SEA a rozesláním dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 2. 2. 2006 vydáním závěru zjišťovacího řízení.
Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, zpracovaného v rozsahu přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., byl Ministerstvu životního prostředí předložen dne 8. 9. 2006 a po kontrole náležitostí byl dne 20. 9. 2006 zveřejněn v Informačním systému SEA a rozeslán dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. Veřejné projednání návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí se konalo dne 9. 10. 2006 od 15 hodin v aule České zemědělské univerzity, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol. Zápis z veřejného projednání obdrželo Ministerstvo životního prostředí dne 16. 10. 2006.
Stručný popis koncepce:
Plán hlavních povodí České republiky (PHP) představuje hlavní rámec jednotné politiky České republiky v oblasti vod pro šestileté období 2007 - 2012, integrující záměry a cíle rezortních politik ústředních vodoprávních úřadů při sdílení kompetencí ve smyslu ustanovení §108 vodního zákona. Spolu s dalšími souvisejícími státními politikami a resortními koncepcemi vytváří rámec pro formování politiky péče o území České republiky komplementární s politikou Evropské unie. Po schválení budou závazné části Plánu hlavních povodí České republiky vyhlášeny nařízením vlády a stanou se závazným podkladem pro zpracování navazujících plánů oblastí povodí. Plnění Plánu hlavních povodí České republiky včetně rámcových programů opatření se bude prověřovat a aktualizovat každých 6 let ode dne jeho prvního schválení.
V souladu s § 24 vodního zákona pořizuje Plán hlavních povodí České republiky Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, dotčenými ústředními správními úřady (Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem obrany, jako ústředními vodoprávními úřady), Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem vnitra, 13 krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy.
Úkolem Plánu hlavních povodí České republiky je stanovit na strategické úrovni státní politiku v oblasti vod pro základní účel plánování v oblasti vod zakotvený ve vodním zákoně
- vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy:
- ochrany vod jako složky životního prostředí,
- ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod,
- trvale udržitelného užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby, zejména pro účely zásobování pitnou vodou.
Plán hlavních povodí České republiky stanoví rámcové cíle v uvedených oblastech, hlavní principy a zásady státní politiky k prosazování vytčených cílů. K jejich dosažení navrhuje rámcové programy opatření, při současné harmonizaci veřejných zájmů a zohlednění sociálních a ekonomických souvislostí.

Stručný popis vyhodnocení:
Vyhodnocení vlivů Plánu hlavních povodí ČR na životní prostředí bylo provedeno v. souladu se zákonem č. 100/20'01 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., dle přílohy č. 9 zákona. Pro zhodnocení možných významných vlivů na životni prostředí bylo využito posouzení možného ovlivnění jednotlivých významných složek životního prostředí a na úrovni významných relevantních environmentálních cílů byla vybrána základní sada těchto cílů, vycházející z analyzovaných environmentálních strategií.
Předložený PHP byl také posouzen podle ustanovení § 45h a § 45i zákona . č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a to z hlediska důsledků na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a stav jejich ochrany.
Závěry posouzení:
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle § 21 zákona č. 100/2001 Sb., na základě návrhu koncepce, zpracovaného posouzení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., včetně vyhodnocení koncepce dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti, výsledků veřejného projednání vydává
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu koncepce
"Plán hlavních povodí České republiky"
verze 21. července 2006
za dodržení níže uvedených podmínek (část A):
1. Hodnotit konkrétní lokalizace ČOV z hlediska rizik při povodních a návaznost na krajské plány odpadového hospodářství. o
2. Při realizaci protipovodňových technických opatření a opatření realizovaných v lokalitách vhodných pro akumulaci povrchových vod je nutné postupovat tak, aby byl minimalizován rozsah ovlivnění ekologických charakteristik vodních toků a stavu vodních a na vodu vázaných ekosystémů a celkově vodního režimu v území. V ZCHÚ, evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech budou opatření realizována tak, aby nedošlo k poškození nebo významnému ovlivnění předmětu ochrany těchto území. . V případech, kdy bude takový zásah nutný bude postupováno v souladu se zvláštními předpisy (např. zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění).
3. Vzhledem k tomu, že lokality geologicky a morfologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod byly zařazeny do seznamu (příloha č. 5) pouze s ohledem na možnost ovlivnit odtokové poměry, případné střety s limity a jinými zájmy v území budou řešeny v rámci pořizování územně plánovací dokumentace.
4. Využít lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod v rámci adaptačních opatření ke zmírnění negativních dopadů klimatických změn (sucha) až po vyčerpání možností přírodě blízkých opatření a potvrzení nepříznivého vývoje změny klimatu. Opatření realizovat po přezkoumání převažujícího veřejného zájmu, v rámci změny využití území při aktualizaci územně plánovací dokumentace podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. V příloze č. 4 vypustit slovní spojení vymezené lokality výhledových vodních nádrží. Dále do přílohy doplnit text: "Plán hlavních povodí ČR stanoví, že scénáře adaptačních opatření a dopadu klimatické změny se budou postupně zpřesňovat a umožní v rámci další aktualizace PHP ČR provést aktualizaci seznamu lokalit na základě komplexních studií v jednotlivých povodích srovnávajících potenciál a efektivnost různých řešení. Po dobu platnosti prvního Plánu hlavních povodí České republiky nebudou uvolněny žádné finanční prostředky ze Státního rozpočtu ani z jiných fondů na národní a mezinárodní úrovni na přípravné či realizační projekty týkající se vybraných lokalit."
6. Doplnit opatření do legislativních nástrojů - vypracovat vyhlášku o využití a aplikaci kalů a sedimentů v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb. a na výstupy realizačního projektu pro kontaminované zeminy a sedimenty. Úkol pro MŽP a MZe.
7. Doplnit konkrétní návrh závazných částí Plánu hlavních povodí ČR. MŽP následně vydá doplňující stanovisko v rámci meziresortního připomínkového řízení.
8. V seznamu lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod (příloha č. 5) vypustit sloupce č. 5 (Plocha povodí /km2/) a č. 7 (Kóta /m.n.m/).
9. Při výstavbě, resp. obnově vodních děl vyhodnotit efektivnost a dopady provozu, resp.
obnovy či odstranění díla. Při hodnocení respektovat studii odtokových poměrů,
ekologické charakteristiky vodních toků a stav vodních a na vodu vázaných
ekosystémů. ...
10. Při realizaci koncepce budou respektovány podmínky, stanovené vyhodnocením vlivů na životní prostředí pro jednotlivá opatření.
11. Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vyhodnocení všech vyjádření došlých po celou dobu přípravy koncepce a vyjádření z veřejného projednání, a to jak ke koncepci, tak i k jejímu posouzení.
Realizace koncepce "Plán hlavních povodí České republiky" nebude mít významný negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti za dodržení níže uvedených podmínek (část B).
Všechna opatření navržená v Plánu hlavních povodí ČR na období 2007 - 2012, budou realizována s respektováním ochrany území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Nátura 2000. V období 2007 - 2012 nebude připravováno využití některé z lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod uvedených v příloze č. 5.
Ministerstvo životního prostředí dále předpokládá, že realizaci navržených opatření této koncepce bude zajištěna co nejširší publicita.


Proslava HONOVÁ
ředitelka odboru livů na životní prostředí a IPPC


 

> zpět na hlavní stránku