Dokument

STOP PŘEHRADĚ!

 
Během veřejného setkání nad vypořádáním připomínek k návrhu Plánu hlavních, jež proběhlo v pátek 3. 11. v Praze na ministerstvu zemědělství, podepsali účastníci následující prohlášení. 
Oskenovaný dokument vystavíme brzy.
 

 
Stanovisko k postupu Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí při projednávání Plánu hlavních povodí

 

My, níže podepsaní zástupci obcí a občanů, vyjadřujeme zásadní nesouhlas se způsobem, jakým Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí naložilo s připomínkami, které jsme podávali v rámci posuzování vlivů strategického dokumentu Plán hlavních povodí.

Ministerstvo zemědělství jako předkladatel koncepce přislíbilo uspořádat „Veřejné setkání nad návrhem vypořádání připomínek“. Pozvánku na toto jednání zveřejnilo 30. října 2006 a slibuje v ní doslova: „Příslušné podklady a informace budou vystaveny 1.11.2006 na internetových stránkách Ministerstva zemědělství“.

Ve skutečnosti však nebylo ke dni 1. 11. zveřejněno vůbec nic. Teprve 2. 11., tedy pouhý den před samotným jednáním, byl na webových stránkách ministerstva publikován text nazvaný „Stanovisko hlavních pořizovatelů Plánu hlavních povodí České republiky, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí k připomínkám k seznamu lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod.“ Nejedná se však ani vzdáleně o vypořádání připomínek, ale pouze o jednostránkový dokument, který v sedmi obecných a stručných tezích (i s nadpisem vystačil s méně než 400 slovy) deklaruje stanovisko obou ministerstev, obhajující stávající podobu Plánu hlavních povodí.

Vypořádání připomínek, jak je obecně známo a jak lze doložit z běžných meziresortních připomínkových řízení, přitom spočívá v poctivém zvážení jednotlivých vznesených návrhů a připomínek; u každé z nich pak zpracovatel konstatuje, zda ji považuje nebo nepovažuje za relevantní, a své stanovisko vždy krátce a věcně zdůvodní.

Příslušná ministerstva v případě Plánu hlavních povodí očividně nebyla schopná připravit odpovídající podklady k vypořádání připomínek, ačkoliv to písemně slibovala.

V našich připomínkách jsme přitom upozorňovali na konkrétní nedostatky, podávali věcné připomínky a vznášeli konstruktivní návrhy. Navrhovatelé koncepce se – navzdory deklarované vstřícnosti – rozhodli naše hlasy de facto ignorovat.

Takový přístup považujeme za nepřijatelný. Potvrzuje se jím tendence patrná od samého začátku, totiž snaha nachystat a schválit zásadní dokument pokud možno bez účasti veřejnosti i obcí, na které má Plán hlavních povodí bezprostřední a vážné dopady. Dotčené obce nebyly o koncepci příslušnými úřady vůbec informovány, ačkoliv se připravuje nejméně od začátku tohoto roku. O veřejném projednávání se starostové i občané dozvěděli prakticky náhodou díky vlastní iniciativě. To vše završuje arogantní nakládání s připomínkami, které jsme v dobré víře ve stanovených termínech ministerstvům zasílali.

            Jsme přesvědčeni, že tímto způsobem připravený dokument není možné zodpovědně schválit.

 

v Praze dne 3. 11. 2006

 

obec Újezd u Tišnova (starosta Pohanka)

obec Skryje (starostka Jeřábková)

obec Horní Olešnice (starostka Liková)

obec Písečná

obec Dolany

obec Kořenov

město Rokytnice nad Jizerou

obec Ferdinandov (Krejčí)

obec Kondrac a osada Vítův Mlýn (Bořkovcová)

obec Žižkovo Pole (starosta Čepl)

obec Vrbatův Kostelec

obec Dolní Kalná (místostarostka Zvěřinová, zastupitelka Trýznová, zastupitel Anděl, Vancl, Vanclová)

obec Leštinka

město Odry (referent odboru ŽP Lelek)

Aleš Sedláček, Liga lesní moudrosti

Pinc, občanské sdružení Pod Rovněmi

Pavel Černohous, Atelier pro životní prostředí

Jan Beránek, mluvčí iniciativy „Stop přehradě“

Zdeňka Dohnálková, zastupitelka obce Tišnov

Luboš Matějka, vodohospodář

o.z. Pyramida (nečitelné)

z.p. Kahánek (Kolaříková)

firma Stébla (Halladová, nečitelné)

Karel Vondráček, Občanské sdružení Vizovické vrchy

Miroslav Mach, Občanské sdružení Vizovické vrchy

 

 

 

Kontakt:

Jan Beránek, tel. 604 207 305, email jan.beranek@ecn.cz

 

 

 

> zpět na hlavní stránku