Informace

STOP PŘEHRADĚ!

 

Poslední možnost připomínkovat návrhy Plánů oblastí povodí

 

31. prosince 2008 vyprší oficiální lhůta k podávání připomínek k návrhům tzv. plánů oblastí povodí. Tyto dokumenty, připravované na úrovni krajů, se podle zákona o vodách stanou jedním z rozhodujících podkladů pro územní plánování i pro správu vodních toků. Souvisejí rovněž přímo s problematikou nových přehrad - jejich seznam se poprvé objevil při přípravě celostátního Plánu hlavních povodí v roce 2006, kdy se nám hrozbu dvou stovek nových přehrad a územních uzávěr podařilo odvrátit. Plány oblastí povodí nyní na tento celostátní plán navazují. 

Připravili jsme vzor připomínek zpracovaných konkrétně pro Plán oblasti povodí Dyje. Pokud je nám známo, lze je v této podobě uplatnit i vůči dalším oblastním plánům (celkem je jich osm). Připomínky a návrhy jsme připravili s využitím podkladů, které nám laskavě poskytlo několik odborných institucí i jednotlivců. Najdete je zde:
 
> vzor připomínek k návrhu plánu oblasti povodí < (formát DOC, 27 kB)

Pokyny zveřejněné spolu s návrhy plánů oblastí jsou následující:

- Připomínky v písemné podobě lze podávat na adresy příslušných podniků povodí a na odbory životního prostředí daných krajských úřadů, a to ve lhůtě do 6 měsíců od zveřejnění návrhů (t.j. 1. 7. 2008). K připomínkám s datem podání po stanovené lhůtě se nebude přihlížet. Pro rozhodování o podání připomínky ve stanovené lhůtě je rozhodné datum odeslání. 

- Připomínky podané v písemné podobě musí mít tyto náležitosti: jméno a příjmení, adresu místa pobytu a podpis (fyzické osoby), případně obchodní firmu nebo název a sídlo podávajícího u (právnické osoby)  

- Připomínky v elektronické podobě musí být v souladu se zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů a opatřeny buď: elektronickým podpisem, elektronickou značkou.  

Pro připomenutí uvádím odkazy na webové stránky, kde jsou vystaveny kompletní dokumenty k jednotlivým oblastem povodí:

- oblast povodí Dyje: http://www.poyry.cz/popdyje
- oblast povodí Moravy: http://www.poyry.cz/popmorava
- oblast povodí Ohře a Dolního Labe: http://www.poh.cz/VHP/pop/index.html
- oblast povodí Horního a Středního Labe: http://www.pla.cz/planet/projects/planovaniov/files/navrhpop/web/index.html
- oblast povodí Horní Vltavy: http://pvl.cz/data/hydroprojekt/VH/index.html
- oblast povodí Dolní Vltavy: http://pvl.cz/data/hydroprojekt/VD/index.html
- oblast povodí Berounky: http://pvl.cz/data/hydroprojekt/BE/index.html
- oblast povodí Odry: http://www.poyry.cz/popodra/

Doufám, že Vám naše informace a podklady budou užitečné, a děkuji všem za projevený zájem a ochotu pomoci prosadit rozumnější a šetrnější přístup k vodospodářskému plánovaní v naší vlasti.

Na závěr mi dovolte popřát Vám klidné Vánoční svátky a hodně úspěchů v příštím roce!
 
S pozdravem,
 
Jan Beránek

 

  

> zpět na hlavní stránku