Informační list

STOP PŘEHRADĚ!

 

Tento informační list si můžete také stáhnout ve formátu RTF/DOC zde (34 kB) nebo ve formátu PDF zde (185 kB).


Plánování povodí – přehled situace v únoru 2007

 

 

Shrnutí

 

Na centrální, celostátní úrovni se stále připravuje Plán hlavních povodí (PHP), který by měl načrtnout základní půdorys koncepce ochrany vod v České republice. Původně měl být schválen již v prosinci 2006, ale díky odporu starostů a občanů se podařilo na poslední chvíli jeho přijetí zabránit – obsahoval totiž mimo jiné seznam dvou stovek nových přehrad, které by v případě schválení PHP vládou musely být převzaty do všech územních a dílčích plánů. Ministerstvo zemědělství návrh PHP přepracovalo podle zásad dohodnutých v prosinci s ministerstvem životního prostředí (viz http://www.stopprehrade.cz/a_info20070115.htm) a nyní probíhá jeho připomínkové řízení. Seznam přehrad již v něm není obsažen.

Zároveň v letech 2007 – 2009 probíhá příprava dílčích tzv. plánů oblastí povodí (POP). Celkem se jich chystá osm: POP Odry, POP Ohře  a Dolní Labe, POP Horní a Střední Labe, POP Berounky, POP Horní Vltavy, POP Dolní Vltavy, POP Dyje a POP Moravy. Tyto plány oblastí povodí mají vycházet z Plánu hlavních povodí a v něm uvedená opatření dále rozpracovávat pro konkrétní regiony.

 

 

Plán hlavních povodí

 

Plán hlavních povodí byl nedávno přepracován Ministerstvem zemědělství a následně dne 12. února 2007 zveřejněn na internetových stránkách – dá se stáhnout z adresy ministerstva http://81.0.228.70/attachments/PHP_12.2.07.pdf (dokument ve formátu PDF má objem 4,2 MB a rozsah 81 stran) a umísťujeme jej i na naše internetové stránky www.stopprehrade.cz.

Zatím jsem neměl možnost jej celý pročíst, ale na první pohled to vypadá, že jde skutečně o změnu k lepšímu:

-    byl vypuštěn seznam dvou stovek lokalit pro nové nádrže a o nových přehradách se píše na asi třech místech:

-    na str. 27 v kapitole „Rámcové cíle“: se jako poslední cíl uvádí doplnit adaptační opatření o ochranu lokalit vhodných pro umělou akumulaci povrchových vod pro účely kompenzace dopadu klimatické změny“

-    na str. 48 v kapitole „D.2.2.3 Návrhy legislativních úprav a doplnění technických předpisů“ se píše V důsledku očekávaných klimatických změn v příštích 50ti až 100 letech, které se mohou projevit zvýšenou extremitou výskytu suchých období a povodňových situací, a s přihlédnutím k principu předběžné opatrnosti, aktualizovat stávající systém územní ochrany lokalit hydrologicky a morfologicky vhodných pro akumulaci povrchových vod v dlouhodobém výhledu, které stanoví retenční a akumulační potenciál vodních zdrojů v jednotlivých povodích. Pro tento účel novelizovat v roce 2008 institut vodního zákona (chráněné oblasti přirozené akumulace vod) doplněním o vodohospodářsky významná území (vhodná pro akumulaci povrchové vody) se stanovením regulativů (limitů využití území) přímo ve vodním zákoně a zmocněním k vyhlášení těchto lokalit v roce 2009.“

-    a konečně na str. 48 v kapitole „D.2.2.4 Návrhy správných postupů“ je uvedeno: V roce 2008 připravit podklad pro vyhlášení lokalit hydrologicky a morfologicky vhodných pro akumulaci povrchových vod, na základě: - posouzení technických podmínek realizovatelnosti, studií vodohospodářských účinků a efektivnosti jednotlivých lokalit / výsledků posouzení demografických, sociologických a ekonomických dopadů jednotlivých lokalit / diskuse s dotčenými obcemi, kraji, orgány územního plánování, orgány ochrany přírody a krajiny, hydrology a správci povodí.

Bohužel se opět ukázala stará nemoc ministerstva, kterou je nedostatečná otevřenost. Nová verze návrhu PHP se sice objevila na internetu, ale pokud je mi známo, nikdo na ni nebyl upozorněn. Zveřejněna tímto způsobem byla 12. února, avšak když jsem si toho dne 15. února všiml a ptal se ředitele odboru vodohospodářské politiky ing. Krále, jestli a do kdy je možné materiál připomínkovat, odepsal téhož dne mi doslova:

„…vystavený návrh je určen pro pracovní projednání se zástupci spolupořizovatelů jmenovaných do Komise pro plánování v oblasti vod. Byli totiž osloveni dopisem, s tím, že návrh PHP je vystaven na uvedené adrese. Tito zástupci mají termín pro připomínky do 16.2.2007 do 16.00 hod. na mou e-mailovou adresu.“

To jsme se dozvěděli jeden jediný den před vypršením stanovené lhůty! Zdá se ale, že připomínky mohou zasílat pouze pořizovatelé, i když pak zase není jasné, proč byl dokument v této podobě zveřejněn.

Každopádně se zdá, že ještě nejde o konečnou verzi PHP, která bude předložena vládě. Bude proto třeba sledovat dokončování Plánu hlavních povodí, aby nám tam něco neuniklo.

Pokusíme se také obstarat nějakou expertní oponenturu, protože některé pasáže mohou vést k tomu, že někdo začne vnucovat množství přehrad jako například ochranná opatření před povodněmi. Například na str. 79 citovaného návrhu PHP je příloha, která vyjmenovává prioritní oblasti pro ochranu před povodněmi, a ve výčtu asi sedmnácti lokalit se pod pojmem „Komplex protipovodňových opatření“ mohou skrývat staré přehrady: týká se to Lužnice, Nežárky, dolní Vltavy, středního Labe, horní Opavy (přehrada Nové Heřminovy!) a dalších míst.

 

 

Plány oblastí povodí

 

Zatímco nesmíme pustit ze zřetele schvalování Plánu hlavních povodí (PHP) na úrovni vlády, hlavní pozornost je podle našeho názoru třeba věnovat zejména přípravě Plánů oblastí povodí (POP), kde se mohou kontroverzní návrhy na přehrady znovu objevit. Plány oblastí povodí budou na konci roku 2009 schvalovat příslušná krajská zastupitelstva.

Během února se dala příprava POP do pohybu. Přinejmenším povodí Moravy již rozeslalo oznámení o přípravě koncepce a chystá první informační semináře.

Ministerstvo životního prostředí zaregistrovalo oficiální oznámení o zahájení přípravy POP Dyje (ke dni 13. 2.), POP Odry (13. 2.) a POP Moravy (19. 2.). Tato oznámení můžete sledovat na informačním systému SEA na internetových stránkách http://www.ceu.cz/EIA/SEA/Koncepce/Default.aspx (do okénka vyhledat zadejte „Plán oblasti“ a vyjede vám přehled oznámení), postupně k nim budou doplňovány další podklady a nakonec zde budou k připomínkování veřejnosti zveřejněny i konečné návrhy POP. Tato fáze veřejného připomínkování dokončených návrhů by měla proběhnout v druhé polovině roku 2008.

Letos, tj. během roku 2007, by měly ve všech krajích probíhat přípravné práce, které zahrnou i takzvaný Přehled významných problémů, který bude jedním z podkladů pro vlastní plán povodí. Podklady bude možné připomínkovat 6 měsíců od zveřejnění.

V roce 2008 podniky povodí zveřejní vlastní návrhy Plánů oblastí povodí. Ten musí obsahovat jak návrh opatření, jejichž realizací se má dosáhnout zlepšení stavu vod, ale také stručný a laicky srozumitelný souhrn dokumentu doplněný o mapy a tabulky. Lhůta pro připomínkování bude opět 6 měsíců.

Časový harmonogram přípravy dílčích POP zveřejnily jednotlivé podniky povodí již vloni, takže konkrétní termíny, lhůty a časový plán pro svůj region najdete na těchto internetových stránkách:

 

POP Odry je zde:

http://www.pod.cz/fr_planovani.html

 

POP Ohře a Dolní Labe je zde:

http://www.poh.cz/planovani/Plan_oblasti_povodi_Ohre_a_Dolniho_Labe.htm

 

POP Horní a Střední Labe je zde:

http://www.pla.cz/planet/projects/planovaniov/hlavni.aspx

 

POP Berounky je zde:

http://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod-B7CDEDA9.html

 

POP Horní Vltavy je zde:

http://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod-B7CDEDA9.html

 

POP Dolní Vltavy je zde:

http://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod-B7CDEDA9.html

 

POP Dyje je zde:

http://www.pmo.cz/plan.asp

 

a POP Moravy je zde:

http://www.pmo.cz/plan.asp

 

Celkový přehled o přípravě dílčích POP by měl být na této stránce ministerstva zemědělství:

http://www.mze.cz/Index.aspx?tm=1&deploy=1148&typ=2&ch=79&ids=1152&val=1152

 

Doporučujeme obcím, aby nepodcenily přípravu Plánů oblastí povodí a zapojily se do jejich přípravy už nyní, nebo tuto přípravu alespoň průběžně sledovaly. Jak se již zmiňujeme, fáze k připomínkování veřejností nastane v roce 2008, ale čím dříve, tím lépe.

Informační semináře pro starosty a zájemce z řad veřejnosti možná připraví i podniky povodí nebo krajské úřady. Například Povodí Moravy ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje pořádá „Úvodní veřejný seminář k plánování v oblasti vod a jeho veřejného posouzení“ pro oblast povodí Dyje v úterý 13. března v Brně – pozvánku přikládám – pro oblast povodí Moravy již dne 8. března v Olomouci.

Kromě toho se můžete obracet i na ekologickou organizaci Arnika z Prahy, která v této oblasti nabízí obcím a občanům konzultace a rady. Kontaktní osobou zde je Kateřina Hlavatá, vedoucí programu Ochrana přírody, tel. 737 551 108, email: katerina.hlavata@arnika.org. Arnika k tématu vodního plánování rovněž připravila samostatné internetové stránky http://voda.arnika.org.

Situaci samozřejmě sledujeme i my na našich internetových stránkách http://www.stopprehrade.cz (kontakt Jan Beránek, email jan.beranek@ecn.cz, tel. 604 207 305) a budeme se snažit nadále rozesílat aktuální informace nebo rady. Vzhledem k tomu, že se problematice věnujeme ve volném čase, však nebudeme schopní hlídat vývoj ve všech krajích a povodích. Soustředit se budeme hlavně na přípravu plánů povodí na jižní Moravě, nicméně o své zkušenosti se rádi podělíme, stejně jako chceme nadále šířit i zkušenosti a rady vaše.

 

 

Co teď s územními plány?

 

Pro jistotu ještě opakuji informaci, která vysvětluje dopady současné situace (zejména neschválení PHP) na územní plánování obcí a krajů.

Konkrétně jsme již narazili na to, že vodoprávní úřady, kterých se zjevně dotkl úspěch naší kampaně proti seznamu přehrad v Plánu hlavních povodí, se teď snaží o "revanš". Během projednávání "Studie protipovodňových opatření Jihomoravského kraje" – která mimochodem vůbec nepočítá s přehradami, což je dobře – pracovníci krajského úřadu s jistou dávkou škodolibosti zdůrazňovali starostům Tišnovska, že v důsledku medializace a napadání Plánu hlavních povodí ze strany obcí nebyl následně PHP vládou přijat, takže oni teď budou v územních plánech prosazovat všechny staré nádrže z někdejšího Směrného vodohospodářského plánu.

Podle nich vinou nepřijetí PHP zůstává v platnosti starý SVP se všemi přehradami ze 70. let až do roku 2009. Chtěl bych zdůraznit, že dávat to do souvislosti s nepřijetím PHP je zjevnou nepravdou (navíc patrně záměrnou, protože příslušní úředníci jistě znají zákony ze svého resortu).

Náš návrh - který ministryně Vicenová beze zbytku splnila - tj. vyřazení seznamu nádrží z PHP, případně jeho zdržení, jsme analyzovali s několika právníky, právní analýzu provedlo i samotné ministerstvo.

Pokud jde o právní důsledky schválení PHP bez seznamu přehrad, vycházíme z příslušných paragrafů vodního zákona 254/2001 Sb. Z nich vyplývá, že závazným podkladem pro plánování se stane vládou schválený PHP.

Ale pozor! Staré Směrné vodohospodářské plány jsou zmiňovány v § 127 (přechodná ustanovení) zmíněného zákona, kde se v odstavci 15 doslova praví: "Vodoprávní úřady jsou povinny při rozhodování, vydávání vyjádření a při provádění ostatních opatření podle tohoto zákona vycházet ze směrného vodohospodářského plánu v platném znění až do doby schválení nových plánů podle tohoto zákona v příslušné oblasti povodí."

SVP tedy platí až do doby, než budou schváleny "nové plány... v příslušné oblasti povodí". Jejich platnost se na přijetí Plánu hlavních povodí vládou vůbec neváže! Jedná se o tzv. plány oblasti povodí, které mají být připravovány na základě hlavního PHP během následujících tří let, do roku 2009. Ze zákona tedy formálně platí SVP až do doby schválení oblastních plánů, tj. nejméně další dva nebo tři roky, a to bez ohledu na podobu vládou schváleného (nebo i neschváleného) PHP. Krajské úřady tak mohou prosazovat blokování území "po staru" ještě další tři roky, a to ať už vláda schválí PHP s novým seznamem přehrad nebo bez něj.

Shrnuto: Není pravda, že obce si svou pozici odporem proti PHP zhoršily. Naopak - boj sice nekončí, ale vyhráli jsme důležitou bitvu! Kdyby vláda PHP schválila s přehradami v původní podobě, staré SVP by v souladu s § 127 vodního zákona stejně pořád ještě platily (do doby přijetí plánů oblasti povodí, tedy do roku 2009). Zásadní rozdíl by ale byl v tom, že dílčí plány oblastí povodí by povinně musely převzít všechny přehrady z vládou schváleného PHP. Tomu jsme se teď vyhnuli a plány na případné nové přehrady v jednotlivých krajích jsou tak stále otevřené.

 

 

Seznamte se se svojí přehradou!

 

Dovolujeme si vás na závěr upozornit, že jsme na našich internetových stránkách doplnili seznam dvou stovek přehrad, navrhovaných v loňském Pĺánu hlavních povodí, o detailní mapky a podrobné informace. Máte-li zájem seznámit se konkrétně s tím, co možná hrozí vašemu údolí, podívejte se na:

http://www.stopprehrade.cz/i_PHP_seznam.htm

Bude-li vás to motivovat k aktivní účasti na přípravě příslušného plánu oblasti povodí, pak budeme jenom rádi!

 

 

 

 

 

Jan Beránek

19. 2. 2007

 

email: jan.beranek@ecn.cz

http://www.stopprehrade.cz

tel. 604 207 305

 

 

> zpět na hlavní stránku