Informace

STOP PŘEHRADĚ!

 
 
Dokument ve formátu PDF je ke stažení zde (200 kB). 
 
 

Dohoda o společném postupu při řešení aktuálních otázek mezi Ministerstvem  zemědělství a Ministerstvem životního prostředí

 

 

 

Preambule

 

Ministryně zemědělství a ministr životního prostředí, vedeni vzájemnou ochotou spolupracovat při řešení aktuálních otázek společného zájmu, se dohodli, že pro jejich řešení využijí stávající najmenované pracovní skupiny nebo je založí, dohodnou časový rámec činností, dohodnou věcný přístup a spolufinancování potřebných prací  v těchto tématech:

 

 

 

Článek 1

Biopaliva

 

(1)    Obě ministerstva vycházejí v oblasti využití biopaliv z nezbytnosti naplňovat v České republice indikativní cíle Evropské unie, uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2003/30/ES, a z navazujícího usnesení vlády ČR č. 1080 z 20. září 2006. Při realizaci tohoto usnesení v rámci nezbytných legislativních úprav (zejména zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) budou usilovat o zavedení systému povinného plošného přimíchávání biosložek do fosilních paliv.

(2)    Souhlasí se společným postupem při jednání s Evropskou komisí o technické notifikaci zákona č. 86/2002 Sb. Navržený systém povinného plošného přimíchávání biosložek do fosilních paliv budou prosazovat jako vývojově progresivní a v zájmu České republiky.

 

 

Článek 2

Ptačí oblasti

 

(1)   Oba resorty se dohodly na řešení hlavních problémů se zavedením chráněných území podle směrnice ES o ptácích, kde dochází ke střetu se zájmy hospodářského využívání těchto lokalit, zejména k chovu ryb. Jedná se o:

 

Heřmanský stav – ve vymezení oblasti je shoda a dohoda o ochranné podmínce týkající se litorálních porostů je dosažitelná do konce roku 2006.

 

Dehtář – po jednání společné pracovní skupiny dne 8. 12. 2006 je navrženo zformulovat dohodu, která zajistí, že nedojde ke změně rybářského způsobu hospodaření na rybníku; po dosažení této dohody o hospodaření bude možno předložit vymezení ptačí oblasti na celou plochu rybníka.

 

Českobudějovické rybníky – na jednání společné pracovní skupiny dne 8. 12. 2006 bylo odsouhlaseno, že jednání o této oblasti budou pokračovat tak, aby výsledkem byl návrh ptačí oblasti odborně obhajitelný před Evropskou komisí.

 

 

Článek 3

Problematika lesů Krušných hor

 

(1)     Oba resorty ustaví společnou pracovní skupinu (s paritním zastoupením obou resortů) pro řešení následků imisní kalamity v Krušných horách. Do této pracovní skupiny zapojí  mimo jiné i zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje a Krajského úřadu Karlovarského kraje.

 

Činnost pracovní skupiny bude vycházet z usnesení vlády ČR č. 532 ze dne 31. května 2000 ke Zprávě o vývoji škod působených imisemi na lesních porostech
a o možnostech snížení rozsahu těchto škod a z usnesení vlády ČR č. 22 ze dne
7. ledna 2004 k Návrhu komplexního a systémového řešení směřujícího k zastavení degradace
lesních půd vlivem imisí.

 

(2)     Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí podpoří iniciativu Ústeckého kraje směřující k založení „Nadace Krušné hory“, která bude shromažďovat finanční prostředky od znečišťovatelů k financování přeměny náhradních porostů a ostatních aktivit  zlepšujících ekologickou stabilitu území.

 

 

Článek 4

Plán hlavních povodí ČR

(1)   Plán hlavních povodí České republiky (dále jen PHP) pořizovaný podle vodního zákona představuje dlouhodobou strategii státní politiky v oblasti vod a hlavní rámec jejího zaměření pro období 2007 – 2012. Bude závazným podkladem pro zpracování plánů v osmi oblastech povodí včetně konkrétních programů opatření a jejich schválení kraji do 22.12.2009 podle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

(2)   Při dopracování PHP pro jeho bezkonfliktní předložení vládě ČR bude v pracovní skupině, která již byla k této problematice mezi resorty vytvořena, projednána úprava struktury materiálu se zvýrazněním strategie zadržení vody v území jako priority vodní politiky v dlouhodobém výhledu a potřeba zapojení ostatních sektorů hospodářství, krajů a obcí do řešení důsledků předpokládaných klimatických změn pro prognózování nároků na vodní hospodářství a pro stanovení retenčního a akumulačního potenciálu jednotlivých povodí. Dále bude provedena socio-ekonomická analýza možných alternativ navržených rámcových opatření.

(3)   Součástí materiálu předkládaného vládě nebude seznam lokalit morfologicky
a hydrologicky vhodných pro akumulaci povrchových vod. S ohledem na to bude projednán další postup řešení problému s vymezením vodohospodářsky významných území k roku 2009 (lokalit pro akumulaci vod, území pro retenci vod – poldry, území pro rozlivy povodní) a navržen příslušný program opatření PHP.

(4)   Práce budou směrovány tak, aby Plán hlavních povodí byl připraven do konce měsíce března 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 5

Problematika financování implementace směrnice

Rady 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod

 

(1)     Obě ministerstva projevila shodnou vůli v postupu financování projektů, které zajistí naplnění závazků České republiky vůči Evropskému společenství v rámci implementace směrnice Rady 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Tato vůle bude projevena efektivním využitím dostupných finančních zdrojů obou resortů při rozhodování o finanční podpoře jednotlivých projektů. Pro tyto účely Ministerstvo životního prostředí navrhlo sestavení meziresortní pracovní skupiny, která bude složena ze dvou zástupců Ministerstva zemědělství, dvou zástupců Ministerstva životního prostředí a po jednom zástupci Státního fondu životního prostředí
a Ministerstva pro místní rozvoj tak, aby koordinovala podporu jednotlivých projektů a efektivní čerpání dostupných finančních zdrojů včetně jejich kombinace (kofinancování).

(2)     Pracovní skupina bude ustavena do 20. prosince 2006 a svoji činnost zahájí od
1. ledna 2007.

 

Článek 6

Problematika řešení povodňové ochrany

v povodí horní Opavy (Nové Heřminovy)

 

(1)    V rámci meziresortní pracovní skupiny vytvořené již mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí byla zadáno vypracování odborného nezávislého posudku k problematice ochrany před povodněmi v povodí  horní Opavy. Cílem posudku je porovnání veškerých stávajících studií, které byly v této souvislosti doposud vypracovány včetně vyhodnocení jednotlivých variant, případně jejich vzájemné kombinace. Společným zhotovitelem je VUT Brno a ČVUT Praha s max. termínem předání do 5. ledna 2007. S výstupy tohoto posudku budou oba resorty seznámeny a následně bude dohodnut další postup jejich využití.  

 

(2)    Ministři obou resortů se vzájemně dohodli, že s využitím  výsledků posudku bude na začátku roku 2007 zadána u VÚV TGM a ústavů AV ČR studie řešení  protipovodňové ochrany lokálně pro jednotlivé obce podél toku Opavy s vyhodnocením vlivu navržených opatření na odtokové poměry v celém povodí.

 

(3)    Meziresortní pracovní skupina se sejde do 15. ledna 2007 a  navrhne zadání studie podle bodu (2).  

 

 

 

V Praze dne 15. prosince 2006

 

 

 

…………………………………………….         ..…………………………………………

MVDr. Milena Vicenová

ministryně zemědělství

Ing. Petr J. Kalaš

ministr životního prostředí

 

 

 

 

> zpět na hlavní stránku